บริการของเรา

รับวางระบบซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ Business Application Suite

 • ERP/CRM/SCM/MRP/MFG/POS
  • ระบบจัดการวางแผนทรัพยากรองค์กร
  • ระบบบริหารการผลิต
  • ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  • ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • ADempiere/iDempiere/Metasfresh
  • Odoo

 • BI
  • ระบบ Business Intelligence
  • รายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริการ 
  • Pentaho BI, Power BI

อบรมระบบ ERP

เปิดอบรม 2 หลักสูตร ใน/นอกสถานที่และผ่าน Zoom

1. ความรู้ก่อนนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร (Introduction-to-ERP)

2. การวางระบบ ERP (Installation, Configuration, Customization)

IT Consultant

– รับเป็นที่ปรึกษาด้าน IT เพื่อการวางกลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศ
– เหมาะสำหรับองค์กรขนาดย่อมถึงกลางที่ไม่ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ไว้ประจำองค์กร