ตัวอย่างรายงาน

รายงานยอดขาย

 • กำไรขั้นต้น

 • ยอดขายรายวัน

 • ยอดขายรายสัปดาห์

 • ยอดขายรายเดือน

 • ยอดขายรายไตรมาส etc.

รายงานทางการเงิน

 • ภาษีซื้อ/ขาย

 • หนี้ค้างชำระ

 • Ageing

 • การชำระ

 • Allocation

 • Bank Statement

 • สมุดรายวัน

 • แยกประเภท

 • งบการเงิน  etc.

รายงานยอดซื้อ

 • ยอดซื้อรายวัน

 • ยอดซื้อรายสัปดาห์

 • ยอดซื้อรายเดือน

 • ยอดซื้อรายไตรมาส

 • ยอดซื้อค้างรับ etc.

รายงานสินค้าคงคลัง

 • การรับสินค้าประจำวัน

 • สินค้าคงเหลือ

 • มูลค้าสินค้าคงเหลือ

 • การเคลื่อนไหวของสินค้า

 • สต็อคการ์ด etc.