ประเภทโมดูล

  • SCM / Logistics – การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

  • CRM – การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

  • MRP – การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ

  • MFG – การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

  • POS – ณ จุดขาย

  • Financial – การจัดการทางการเงิน

  • Asset/EAM/PM – สินทรัพย์/การบริหาร/การบำรุงรักษา

  • Investment and Loan – การลงทุนและจัดการสินเชื่อ

  • HRM – การบริหารงานบุคคล