ประเภทโมดูล

  • SCM / Logistics – การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
  • CRM – การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  • MRP – การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
  • MFG – การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
  • POS – ณ จุดขาย
  • Financial – การจัดการทางการเงิน
  • Asset/EAM/PM – สินทรัพย์/การบริหาร/การบำรุงรักษา
  • Investment and Loan – การลงทุนและจัดการสินเชื่อ
  • HRM – การบริหารงานบุคคล