ตัวอย่างรายงาน

รายงานยอดขาย

 • กำไรขั้นต้น
 • ยอดขายรายวัน
 • ยอดขายรายสัปดาห์
 • ยอดขายรายเดือน
 • ยอดขายรายไตรมาส etc.

รายงานยอดซื้อ

 • ยอดซื้อรายวัน
 • ยอดซื้อรายสัปดาห์
 • ยอดซื้อรายเดือน
 • ยอดซื้อรายไตรมาส
 • ยอดซื้อค้างรับ etc.

รายงานสินค้าคงคลัง

 • การรับสินค้าประจำวัน
 • สินค้าคงเหลือ
 • มูลค้าสินค้าคงเหลือ
 • การเคลื่อนไหวของสินค้า
 • สต็อคการ์ด etc.

รายงานทางการเงิน

 • ภาษีซื้อ/ขาย
 • หนี้ค้างชำระ
 • Ageing
 • การชำระ
 • Allocation
 • Bank Statement
 • สมุดรายวัน
 • แยกประเภท
 • งบการเงิน  etc.